Tento obchod používá cookies a další technologie, abychom mohli vylepšit naše služby na našich stránkách.

Reklamační řád

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující  je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách na telefonním čísle 602 948 148 nebo e-mailem na info@fishingpointprague.cz. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) emailem na adresu info@fishingpointprague.cz
b) po dohodě doručením na adresu prodejny: Fishing Point Prague, s.r.o., Slezská 34, 120 00 Praha 2

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu 
b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů 
c) prokázat uzavření kupní smlouvy – zejména prostřednictvím daňového dokladu

Povinnost prodávajícího

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží i jako záruční list. Pokud zákazník zboží nepřebírá osobně na adrese výdejního místa, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi tím, co je uvedeno na daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který doklad vyhotovil.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je 24 měsíců a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
2) Zákazník doručí reklamované zboží na kontaktní adresu takovým způsobem, aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou.
3) Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle zákazníkovi na jeho adresu. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky nebo e-mailem.
4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.10.2017
Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.